KURUMSAL

Kardelen Okulları 2007 yılında Kardelen Çiçeği Anaokulu ile eğitim hizmetine başlamıştır. 2013 yılında Sağlık Meslek Lisesi ve  2014 yılında Anaokulundan Anadolu Lisesine kadar diğer tüm İlk ve Orta eğitim kademeleri kurulmuştur.  Güvenli adımlarla gelişen ailemize  2017 yılında katılan Devlet Destekli Teknoloji Liselerimiz ile Kardelen Okulları bugün 3 kampüste, 7 okulda ve 2.850  öğrenci kapasitesi ile hizmet vermeye devam etmektedir.

Çocuklarımızı eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında geleceğe hazırlarken, yetkinliklerinin ve isteklerinin farkına vardıkları aile sıcaklığında mutlu bir eğitim ortamı sunuyoruz.

Hedefimiz yeni çağın gerekliliklerine göre girişimci, öncü, alanında uluslararası yetkinliğe sahip, çevre bilincini ve ulusal değerlerimizi önceleyen, akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştirmek.

Kardelen Okulları Selim Aydın

Selim Aydın | Kurucu


17 Mart 1982 tarihinde Yozgat'da dünyaya geldi. İlköğretimini ve ortaöğretimini doğup büyüdüğü yerde, lise eğitimini Yozgat İmam Hatip Lisesi'nde tamamladıktan sonra Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştur.
İstanbul'da çeşitli birimlerde yöneticilik yaptıktan sonra 2005 yılında Kardelen Çiçeği Anaokulu ile eğitim faaliyetlerine başlayarak Özel Kardelen Okulları'nın temelini atmıştır.
Aradan geçen 14 yılda kurmuş olduğu 6 farklı okul ile Özel Kardelen Okulları'nı günümüzdeki konumuna getirmeyi başarmıştır.

Vizyonumuz

Doğadan aldığımız ismimiz ve insan odaklı eğitim anlayışla, üretken girişimci, öncü, alanında uluslararası yetkinlikte, milli ve manevi değerlerine sahip mezunlar  yetiştiren, kendini sürekli iyileştiren, ülkemizin insan sermayesine katkılar sağlamak.

Misyonumuz

Uluslararası standartlarda, çağdaş, nitelikli ve bilimsel eğitim sistemiyle, öğrencisinin bilişsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlardaki gelişimine katkı sağlayan, katılımcı, paylaşımcı, özgün, estetik değerlere sahip,  donanımlı, vizyon sahibi, insana, çevreye, ülkesine, milletine duyarlılığı yüksek, mesleki, etik ve evrensel değerler ve ahilik geleneğine bağlı, lider bireyler yetiştirmek.

Kardelen Okulları Vizyon misyon

İlke ve Ayrıcalıklarımız

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin eğitim sektörüne yapmış olduğu yatırımların ve bu yatırımların ülke ekonomisi ve kalkınmasındaki yerinin bilincinde, gelecek nesillerin bilgiyi kovalayan, bilimsel yaklaşımlarla teknolojide arzu edilen seviye geleceği düşüncesiyle öğrencilerimizin eğitim kalitesini en ileri seviyeye çıkarma hedefiyle hareket eden, manevi değerleri gelişmiş toplumun bileşenlerinden biri olarak kabul eden ve bu yönde eğitimler veren kurumlarımızla Kardelen Okulları olarak bağlı bulunduğumuz Milli Eğitim Bakanlığımızın eğitim vizyonunun temel değerler adı altında toplamış olduğu ilkeleri kurumsal değerlerimizle birlikte özel eğitim kurumlarımızdaki uyguluyoruz.

Erdemlilik ve Liyakat

Bireysel ve toplumsal problemlerin günümüzde en önemli sebeplerinin başında erdemlilik ve liyakat kavramlarına çok nadiren uyulmasıdır. Erdem, toplumun kabul ettiği ahlaki çerçeve içinde yer alan güzel davranışların benimsenmesi ve hayatın her alanında, her zaman uygulanmasıdır. Liyakat ise en basit tanımla, işin hak edene, layık olana teslim edilmesidir. Kurumlarımızda öğrencilerimize verdiğimiz eğitimlerde, erdemlilik ve liyakat kavramlarının öğretilmesi ile mümkün hale gelen doğruluk, dürüstlük, bilgi sahibi olmak, güvenilir olmak, onurlu olmak, kararlılık, tutarlılık, cesaret, ölçülü ve dengeli olmak, kendini bilmek gibi toplum tarafından kabul edilen doğru, güzel, iyi davranış kalıplarının benimsenmesi ve ona uygun davranılması temel alınmaktadır.

İnsan Hakları ve Demokrasinin Evrensel Değerleri

Hedefimiz, insani değerleri benimseyen, insan hakları ve demokrasi kültürünü bilen, geliştirilmesi için adil ve eşit davranan, kendisiyle birlikte toplumun diğer fertlerine ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getiren, birlikte yaşama kültürünü benimseyen, hak ve özgürlüklerin kullanılabilmesi için sorumluluk üstlenen, sorunları uzlaşıya dönük ve şiddetten uzak bir şekilde çözen, ırk, inanç, renk, cinsiyet veya etnik köken açısından ayrım yapmayan, farklılıklarımızla var olmanın önemini kavrayan, farklı görüşleri dinleyen, önyargıları fark edebilen bireyler yetiştirmektir.

Çevreye ve Canlıların Yaşam Hakkına Duyarlılık

İnsanın dünyamızda yalnız olmadığını, tüm canlıların en az insan kadar değerli olduğunu ve bütün yönleriyle geleceğe sağlıklı adımlarla yürümenin en önemli gereksinimlerinden birinin çevre ve canlı yaşamına olan insani duyarlılıktan geçtiğini bilen bir anlayışla hareket eden kurumumuz; gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin her alanda (sosyal, yaşamsal, ekonomik, fizikî vb.) ıslahı, korunması ve geliştirilmesi sürecini sağlayarak sürdürülebilir çevre bilincinin, bugünün ve gelecek kuşakların, sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına alan çevresel, ekonomik ve sosyal hedefler arasında denge kurulması esasına dayalı kalkınma ve gelişmeyi sağlayarak sürdürülebilir kalkınmanın bireysel ve toplumsal anlamda önemli olduğu kadar tüm canlı yaşamı için de önemli bir değer olduğu bilincinin öğrencilerimize aşılanmasını hedeflenmektedir.

Analitik Düşünme ve Bilimsel Bakış

Problemleri hızlı ve etkili bir şekilde çözme yeteneği sağlayan, karmaşık problemleri daha basit, tek tek ve yönetilebilir küçük bileşenlere ayırarak, adım adım metodik bir incelemeye tabi tutma yaklaşımına analitik düşünme diyoruz. Bakış açısı ise bir bütünü anlamanın en kolay yolu onu oluşturan küçük parçaları anlamlandırma şeklidir. Analitik düşünce ve bilimsel bakış açısı ile elde edilen beceriler, bilgi toplama, problemi veya olayları küçük parçalara ayırma, inceleme, analiz etme, problem çözme ve karar verme becerilerine sahip olmayı sağlayan yaklaşımlardır. 

Girişimcilik, Yenilikçilik ve Üretkenlik

16. yüzyılda temelleri atılmaya başlanan sanayi toplumundan 21. yüzyıl bilgi toplumuna geçişte öne çıkan ve ekonomik gelişmeyi belirleyen temel faktörlerden biri girişimciliktir. Bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi için ekonomik değer yaratacak, büyümeye ivme kazandıracak hızla değişen koşullara uyum sağlayabilme dinamizmine sahip girişimciler kazandırabilmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda girişimcilik potansiyelinin ortaya çıkarılmasında en önemli görülen faktörlerden biri eğitimdir. Yenilikçilik, günümüz tabiriyle “inovasyon,” farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek, bu fikirlerle daha önce çözülmemiş sorunları çözmek ya da zaten var olan pek çok ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hale getirmek, daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek ve bunları uygulamaktır. Gelişime açık, girişimci ve inovatif fikirlerle yeni düşünce, hizmet ve yöntemleri bilgiye dayalı olarak geliştiren ve üreten bireyler yetiştiren bir eğitim amaçlıyoruz.

Kültürel ve Sanatsal Duyarlılık ile Sportif Beceri

Öğrencilerin etkili sosyal ve kişilerarası becerilere sahip olmaları, psikososyal gelişimleri için önemlidir. Bu bağlamda, okullarda yürütülen kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler; okul yaşamını düzenleme, işbirliği yapma, takım halinde çalışma, demokratik tutum ve davranışlarını geliştirme, öğrencileri yetişkinlikteki rollerine hazırlama, başkalarına saygı, ortak amaçları paylaşma, proje planlama ve yürütme, okul içinde ve dışında araştırma yapma, kişilerarası sorun çözme, etik kurallara uyma ve çevreleriyle olumlu ilişkiler kurma gibi birçok sosyal becerinin gelişimine olanak sağlayan eğitsel işlevlere sahiptir. Bu bağlamda okullarımızda, kültür, sanat ve spor eğitimleri yolu ile kendi kültürel değerlerine hâkim, sanatsal duyarlılığa sahip, ezberden uzak, çok yönlü düşünen, araştırıcı, sorgulayıcı ve kendine güvenen, sosyal nesiller yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Saygınlık, Tarafsızlık, Güvenilirlik ve Adalet

Toplumsal bütünlüğün ve ortak yaşama kültürünün en önemli temel taşlarından olan adalet bireylerin tarafsızlık ilkesi ile birlikte içselleştirmesi gereken kavramların başında gelmektedir. Bu kavramların içselleşmesi bireyden topluma doğru dönüşüm sağlayan güven duygusunu ortaya çıkarır. Toplumsal adaleti ve güveni tesis etmiş bir toplumda bireysel itibarın artmasıyla saygınlık ilkesinin hakim olduğu görülür. Bireylerin farklılıklarına nezaketle yaklaşan, şahısların onur ve kişiliklerine değer veren, ayrımcılık ve taciz gibi davranışlara izin vermeyen; öğretmenler, çalışanlar, öğrenciler ve okul dışı birimler ve şahıslara saygılı, içinde bulunduğu toplumun fertlerine ve karşılaştığı olaylara tarafsız bir gözle bakabilen, adalet ve güven duygusu gelişmiş saygın bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik

Bireylerin kendi hür iradesiyle mutabakata dayalı olarak temsil, seçme ve karar alma süreçleri katılımcılık ilkesinin esaslarını oluşturmaktadır. Bu esasların birey tarafından içselleştirilmesi bireyin toplumdaki şeffaflık ilkesine bağlılığı ve hesap verebilir olabilmesi ile doğru orantılı olarak gerçekleşir. Şeffaflık; kararların, kurallar ve düzenlemeler doğrultusunda alınması ve uygulanması, alınan kararlardan etkileneceklerin bilgiye erişiminin sağlanması ve bu bilginin de ulaşılabilir, anlaşılır ve somut olması prensibidir. Hesap verebilirlik ise bir işi, bir görevi gerçekleştirmek için kendilerine emanet edilen kaynakları kullanan mensuplarının, kaynakları emanet edenlere, kaynakların kullanımı ve görevin nasıl ve ne oranda yerine getirildiği konusunda açıklamada bulunma, sorumluluk sahibi ve şeffaf olma zorunluluğudur. Bu ilişki bütününün başarılı olması ve tüm topluma yayılması eğitim yoluyla başarıya ulaşabilir. Öğrencilerimizin ilkesel olarak öncelikle kendi hayatlarına bahsedilen ilkeleri uygulamalarını ve bu sayede sorumluluklarının bilincinde, katılımcı ve hesap verebilir bireyler olmalarını amaçlayan çeşitli bilimsel metotlarla eğitimler veriyoruz.