top of page

Rehberlik

Rehberlik Çalışmalarımız

Çağdaş dünyaya uyum sağlayacak şekilde gelişim basamaklarını tamamlamasına eşlik eden, bilgi yüklü bireyler olmak    yerine, aktif hayatında rol alabilen, karşılaştıkları güçlükleri sorun haline gelmeden çözebilen, iletişim becerileri yüksek,    çevresine karşı  duyarlı, üretken, gizli güçlerini fark edebilen, sosyal ve yaratıcı bireyler olmaları amaçlanmaktadır.
​       “Rehberliğin amacını; bireyin, kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir” şeklinde tanımlayabiliriz.Yaklaşımımız ise öğrencinin doğasını değiştirmeye yönelik değil, öğrencinin doğasına saygı duymaya yöneliktir.

Rehberliğin Hizmet Alanları

I-Öğrencilere Yönelik Hizmetlerimiz:

Okula yeni başlayan öğrencilere PDR Koordinatörlüğü çalışma alanları ve ilkelerinin tanıtılması, uyum güçlüğü çeken öğrencilere okula alıştırma faaliyetleri düzenlenmesi.

 • Öğrencileri çok boyutlu tanımak amacıyla, öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun formların ve envanterlerin uygulanması.

 • Öğrencilerin kendilerini ve meslek alanlarını tanımalarına yönelik çeşitli test ve envanterlerin uygulanması.

 • Meslek alanları ve üniversiteye giriş sistemine ilişkin öğrencilerin bilgilendirilmesi; bu amaçla üniversite ve meslek tanıtımları, üniversite tanıtım fuarı ve üniversite tanıtım gezilerinin düzenlenmesi.

 • Kariyer planlama konusunda bireysel ve grup görüşmelerinin yapılması.

 • Bireysel ve/veya grupla psikolojik danışmaların yapılması.

 • “Madde Kullanımı ve Bağımlılığı”, “Öfke Kontrolü”, “İletişim Becerileri”, “Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Cinsel Eğitim”, “Siber Zorbalık”, gibi konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.

II-Velilere Yönelik Hizmetlerimiz: 

Öğrencilerle yapılan tüm çalışmalar kapsamında velilerimizle işbirliğine önem verilmektedir. Bu doğrultuda;

 • Öğrencilerle ilgili görüşmeler yapılması.

 • Ergenlik ve gelişim dönemi özellikleri, aile içi iletişim, sınırlar, sınav kaygısı ile başa çıkma gibi konularda seminer ve konferansların düzenlenmesi.

III-Öğretmenlere Yönelik Hizmetlerimiz:

 • Sınıflarda yapılacak rehberlik çalışmalarına ilişkin bilgilerin bulunduğu dosyaların hazırlanması, bu çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımı için toplantılar yapılması.

 • Akademik ve/veya psikolojik destek ihtiyacı olan öğrencilere gerekli desteğin sağlanabilmesi için işbirliği yapılması.

 • Bilgilendirme çalışmaları yapılması, eğitimlerin düzenlenmesi (üniversiteye giriş sistemi, vb. konularda).

 • Gerekli dokümanların (broşür, üniversitelere ilişkin dokümanlar, vb.) sağlanması. 

İlkelerimiz

a) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır.

b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir.

c) Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir.

d) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde insana saygı esastır.

e) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır.

f) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür.

g) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.

h) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur.

ı) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır.

Okul Rehberlik Servisinin Görevleri

 • Okula yeni başlayan ve uyum sorunu yaşayan öğrencilerin alışmaları için ihtiyaç duydukları psikolojik desteği sağlamak

 • Bireyi tanıma hizmetleri kapsamında öğrencilerin kişilik özelliklerinin tespit edilmesini sağlamak

 • Sınıf rehber öğretmenlerine rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesinde yardımcı olmak

 • Sorunları olan ve davranış problemleri gösteren öğrencilere danışmanlık yapmak

 • Öğrencilerin başarısını arttıracak çalışmalar yürütmek

 • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak çalışmalar planlamak ve bunları uygulamak

 • Öğrencilerin gideceği üst okullarla ilgili bilgilendirmeler yapmak ve bu okullara öğrencileri yönlendirmek

 • Üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencileri tespit edip bu öğrencilerin yeteneklerine uygun yetiştirilmesini sağlayacak çalışmaları planlamak

Öğretmen ile kız
bottom of page